Kotva

uchazeči o vzdělání - cizinci


Pro uchazeče o vzdělávání, kterými jsou cizí státní příslušníci a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole.

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Rozhovor bude probíhat formou pohovoru s ředitelkou školy, s výsledným hodnocením uspěl/neuspěl.

Jednotnou přijímací zkoušku z matematiky uchazeči konají.

 

Ředitelka školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů daného oboru vzdělávání. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydá krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky pobývá, podle sídla školy do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

 

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí, doloží úředně ověřený doklad o jejím splnění vydaný zahraniční školou.

 

Uchazeči – cizinci (mimo státy EU) předloží nejpozději při zahájení vzdělávání ve střední škole doklad o oprávněnosti svého pobytu na území České republiky.

 

V dalších kolech přijímacího řízení uchazeči o vzdělávání jednotnou přijímací zkoušku nekonají.